דלג לתוכן דלג לפוטר

מדיניות פרטיות

2.5. מידע על העדפות – שפת דיבור, בחירה לגבי דיורים ושימוש במידע, תחומי עניין, ערוצים ותוכניות מועדפות וכיו"ב.
2.6.מידע על מיקום – מידע בעניין המיקום בו נעשה שימוש בשירות.
2.7. מידע בנוגע לשימוש בשירותים – מידע זה עשוי לכלול בין היתר, פרטים בנוגע לשימושים שהנך עושה בשירותים שמספקת החברה כדוגמת שימושים בתשתית הטעינה לדוגמא: היקף השימוש, כתובות , זמני השימוש, דפוסי שימוש, הציוד והתשתיות בהן נעשה שימוש, צדדים שלישיים כגון ספקי חשמל או ספקי תקשורת אחרים באמצעותם נעשה שימוש בשירותינו, וכיו"ב.

2.8. מידע אודות ציוד לרבות נתבים – מידע זה עשוי לכלול פרטים אודות ציוד מסוגים שונים (כגון
מטענים ורכיבים שונים) כדוגמת ציוד אשר נעשה בו שימוש בשירותי החברה או על ידך, ציוד אשר סופק
על ידי החברה או נרכש ממנה. המידע לגבי ציוד זה עשוי להשתנות בהתאם לסוג הציוד ולסוג השירות
והוא עשוי לכלול לדוגמא את דגם המכשיר, מידע מזהה כמו מספר סידורי וכתובת ציוד תקשורת, מידע
הנמצא על הציוד כגון יישומים ותוכנות וכן מערכות בהן נעשה שימוש וכיו"ב.

3. elexify אוספת מידע ישירות מהמשתמש, מהרשת, מהשימושים, מציוד הקצה, ומצדדים שלישיים. כך למשל:

3.1. מידע שהנך מספק – elexify תאסוף את המידע שאתה מוסר על עצמך ועל אחרים בין השאר במועד ההצטרפות ובמסגרת התעניינות להתקשרות כאמור, במהלך השימוש בשירותים, בפניות לשירות הלקוחות, בהשתתפות בסקרים ובמבצעים ובכל אמצעי אחר בו יבחר הלקוח לספק לנו מידע.
3.2. מידע שנאסף אוטומטית – כאשר אתה מצטרף או משתמש בשירותים ובציוד, לרבות באתר elexify ובאפליקציות, נאסף מידע אודותיך באופן אוטומטי על-ידי המערכות שלelexify ושל צדדים שלישים המעורבים באספקת השירותים. כמו כן, שיחות לשירות הלקוחות מוקלטות באופן אוטומטי, ומרכזי השירות מוגנים במצלמות אבטחה.
3.3. מידע שמתקבל מצדדים שלישיים – elexify מקבלת מידע אודותיך מצדדים שלישיים כמו למשל: רשויות המדינה, חברות תקשורת אחרות ,קבלני משנה וספקי מיקור חוץ, סוקרים, ויועצי שיווק, כל מקור חוקי המתיר מסירת מידע, מאגרי מידע חוקיים, מידע פומבי וכל מידע אחר שהסכמת להעבירו לחברה. בכפוף להגדרות הפרטיות שלך,elexify עשויה לקבל מידע שהעלית או שהועלה לגביך לאינטרנט ו/או לרשתות החברתיות, וכן לקבל מידע ממפעילי רשתות חברתיות בהן יש לך חשבון. אנו עשויים לעבד את המידע השמור במאגרי המידע שלנו ולהצליבו עם המידע המתקבל מצדדים שלישיים.

elexify תשמור את המידע למשך הזמן הדרוש על מנת לממש את מטרות השימוש במידע המפורטות במדיניות
פרטיות זו או למשך פרק זמן שנדרש על פי דין, או כפי שנדרש כדי לשמור על זכויותיה ועל אינטרסים
לגיטימיים של elexify, לפי הארוך מביניהם. על מנת לוודא שמידע אישי אודותיך לא נשמר מעבר לפרק הזמן
הדרוש,elexify מקיימת בחינות תקופתיות ומוחקת מידע עודף אשר אינו דרוש לה יותר.

5. השימוש במידע

המידע ש- elexify אוספת משמש למגוון צרכים. בין היתר כדי לספק לך ולאחרים שירותים, כדי להתאים אישית את השירותים, כדי לנתח, לנהל, לפתח, לייעל ולשפר את השירותים, המערכות השירות והשיווק לכלל המשתמשים או חלקם, כדי לנהל תקשורת עם משתמשים בנושאים שונים,לרבות בדרך של דיוור ישיר, כדי לבצע עיבודים של המידע לצרכי elexify או לצרכי צדדים שלישיים, כדי לציית לכל דרישה חוקית וכדי להגן על אינטרסים לגיטימיים של elexify. בין היתר נשתמש במידע למטרות הבאות (החלוקה לסעיפי משנה הינה מטעמי נוחות בלבד):

5.1.תפעול שוטף, אספקת שירותים, שיווק ובניית הצעות ייעודיות ובכלל זאת:

 • אספקת שירותים, תפעולם והתאמתם לצרכיך ולמאפייניך לרבות מתן המלצות (לדוגמה: בהתאם
  למיקום, בהתאם לציוד בו נעשה שימוש, או בהתאם לדפוסי השימוש).

5.2. תקשורת עם משתמשים, שיווק ופרסום ובכלל זאת :

 • תקשורת אתך ועם אחרים (לרבות בדיוור ישיר) לצרכים שונים ובכללם צרכי שיווק ופרסום של
  מוצרים ושירותים קיימים וחדשים ויידועך בנושאים שונים לרבות יידוע שאנו מחויבים או רשאים על-פי
  דין לשלוח, ומידע אחר והכל בנושאים הקשורים ל-elexify או לצדדים שלישיים.
 • תקשורת ביננו תבוצע באמצעות אמצעים אלקטרוניים כגון דוא"ל, טלפון, בדואר, במסרונים, במערכת חיוג אוטומטית,
  ובכל אמצעי תקשורת אחר.
 • מתן שירות וביצוע פעולות שיווק.
 • כפוף להוראות כל דין לרבות חוק הגנת הפרטיות אנו עשויים לשלוח לך תכנים פרסומיים שיווקיים ומידע נוסף המבוססים, בין היתר, על מאפייניך היחודיים כגון סוג המטען שבבעלותך, שפת דיבור מועדפת, שירותים שצרכת, שימושים שעשית ברשת, מיקומך.
 • טיפול בפניות, תלונות, תקלות ומענה לשאלות שתפנה אלינו. 
 

5.3. ניהול, בקרה פיתוח ושיפור הפעילות, השירותים, השיווק והמערכות ובכלל זאת :

ביצוע פעולות ניהול בקרה ושיפור לכלל מערכות החברה.
פיקוח ובקרה על היקף ואופן השימוש בשירותים השונים.
שיפור השירותים, המוצרים וכלי השיווק ופיתוח מוצרים חדשים  (לרבות באמצעות מחקרי שוק, סקרים
ועיבודים וניתוחים סטטיסטיים) .
עיבוד המידע וניתוחו ובכלל כך שימוש בכלי ניתוח מידע מתקדמים לגבי השימושים של משתמשי
elexify ואחרים בשירותים ובמוצרים שנועדו בין היתר לצורך ניתוח והבנה של קהל המשתמשים,
העדפותיו וצרכיו ולצורך שיפור חווית השירות, וכן נועדו לצורך אספקת שירותים לטובת צד שלישי
המושתתים על עיבודי המידע כאמור.
לשם תיעוד, הדרכה, בקרה על טיב השירותים ואיכותם ולשם מניעת הונאות ושימוש לרעה. קיום נהלים
ומדיניות, כגון הקלטות, ביקורת ספרים, אבטחת מידע, חיובים וגביה, המשכיות עסקית והתאוששות
מאסון וכן שמירת רשומות ומסמכים.
שימוש על פי דין במאגרי מידע של צדדים שלישיים, לרבות מאגרי מידע של רשויות רשמיות ש-elexify
רשאית להשתמש בהם לצורך אימות ושיפור המידע האישי שברשותה.

5.4. מניעת הונאה, אבטחת מידע, ופעולות היתממה ובכלל זאת : ביצוע פעולות בקרה ואבטחת מידע לצרכים שונים לרבות הגנה על מידע אישי ומסחרי, הגנה על המערכות מפני התקפות וניצול לרעה, והבטחת פעילות תקינה של המערכות. איתור מניעה וטיפול במקרים של גניבה, הונאה, פעילות שלא בהתאם לנהלי החברה, שימוש לרעה, פעילויות שאינן חוקיות ופעילויות האסורות לפי הסכם ההתקשרות, ובכלל כך זיהוי מקרים ופעולות בעלי דפוסים חריגים או שונים. ביצוע פעולות עיבוד לצורך היתממת מידע אישי, כולל אנונימיזציה, פסאודונימיזציה, ואגרדציה במידע לצורך ניתוח, מחקר שיווק ופיתוח (לטובת elexify וצדדים שלישיים) , ובקרה. לצרכי אימות וזיהוי שלך.
5.5. מטרות משפטיות ובכלל זאת : ציות לדרישות חוקיות, כולל שמירת רשומות וביצוע פעולות ש-elexify נדרשת לבצע על-פי דין, כולל דרישות של רשויות זרות אם elexify סבורה שעליה להיענות לדרישה. מסירת מידע לבעלי סמכות (כגון רשויות שלטון ואכיפת חוק) . מסירת מידע לפי צווים שיפוטיים (בכל סוגי ההליכים) ושלטוניים. הגנה על אינטרסים לגיטימיים ועל זכויות משפטיות של elexify ושל אחרים, כולל התחשבנות, התגוננות מפני תביעות ואכיפת הסכמים. טיפול בבקשות לעיון במידע ולתיקונו במידת הצורך.

5.6. ניטור לצורך הגנת הרשת, תמחור, תפעול, ויישום זכויותינו המשפטיות :
במסגרת הפעלת השירותים אנחנו מפעילים אמצעי ניטור שונים לרבות על התעבורה, לצורך הגנת הרשת,
תמחור, תפעול, חיוב, התחשבנות ויישום זכויותינו המשפטיות ו/או החוזיות. נהיה רשאים לפעול לפי
שיקול דעתנו ובכפוף לדין בהתאם לממצאי הניטור . מובהר כי אמצעי הניטור אינם יכולים להבטיח
וודאות לגבי ממצאיהם או פעילותם, ו-elexify לא תהיה אחראית במקרה בו תבוצע ו/או לא תבוצע פעולה
בשל אמצעי הניטור.

6. העברת מידע לקבלני משנה, לרשויות, לחברות אחרות, וצדדים נוספים

אנו עשויים להעביר את המידע אודותיך או חלק ממנו בין הגופים ב-elexify, לתאגידים קשורים ולצדדים שלישיים (בארץ ובחו"ל) וזאת לשם מימוש מטרות המותרות לנו, על-פי דין, בהתאם להרשאתך, או על-פי מסמך מדיניות זה.
אנו מתחייבים לנקוט באמצעים הדרושים על מנת להבטיח כי צד שלישי המקבל מידע יתחייב לשמור עליו
כנדרש בהתאם לסוג המידע המועבר ולמטרת ההעברה.

מידע יועבר לגורמים כדוגמת אלו:

6.1. קבלני משנה, ספקים וחברות תקשורת כגון : לחברות תקשורת או ספקי שירותים אחרים, לשם אספקת שירותים, התחשבנות וגבייה. לצדדים שלישיים הפועלים כספקים של elexify ו/או בשיתוף פעולה איתה ואשר מעניקים ל-elexify שירותים שונים הכוללים גישה ו/או עיבוד של מידע אישי אותם מותר ל-elexify לבצע בעצמה, כגון הפקת חשבוניות, גביית חובות, עיבוד מידע, שיווק, שירות לקוחות. לספקים חיצוניים עימם elexify תשתף פעולה לצורך שימושים סטטיסטיים ומחקריים, כולל בכלי ניתוח מידע מתקדמים, וספקים אשר יערכו או יסייעו ל-elexify להפוך את המידע לסטטיסטי. ואגרגטיבי וזאת לטובת שימושים בעבור elexify וצדדים שלישיים.

 • לצדדים שלישיים, לרבות שותפים עסקיים המספקים לך שירותים ומוצרים לבקשתך, כגון ספקים שמספקים לך שירותים ומוצרים נלווים, כולל לשם אספקת השירות, שיווק, פרסום ודיוור ישיר.
 • לקבלני משנה בתחומים כמו מוקדי שירות ומכירה, מערכות מידע, ספקי תקשורת, ספקי שירותי מחשוב ענן, בתי דפוס ונותני שירותי הפצת דואר ודיוורים, סוקרים ויועצי שיווק, מנהלי סיכונים, עורכי דין, רואי חשבון, מתרגמים, נותני שירות וספקי מיקור חוץ אחרים שלנו.
 • לאדם או גוף אחר אותו הסמכת לקבל מידע אודותיך.

6.2. מיזוגים העברת עסקים והמחאת זכויות :
בכפוף להוראות הדין, elexify תהא רשאית להעביר את כל המידע שברשותה אודותיך לצד שלישי, וזאת במסגרת העברת או הסבת עסקיה (כולם או חלקם) לאותו צד שלישי או במסגרת ארגון מחדש, העברת פעילות במלואה או בחלקה, מיזוג, מיזמים משותפים ועסקאות אחרות בקשר לעסקיה של elexify (לרבות במסגרת משא ומתן לעסקאות שכאלו) ולצורך המשך אספקת השירותים, שירות לקוחות, מכר, גביה
וכיו"ב על ידי הצד השלישי. במקרה כזה, אותו צד שלישי אשר יקבל את המידע יהיה כפוף למגבלות על השימוש במידע כפי שחלות על elexify כמפורט במדיניות פרטיות זו.
נהיה רשאים להעביר מידע אודותיך בכל מקרה בו מותר ל-elexify על פי דין להמחות את חיוביה או
זכויותיה לאחר.

7. מידע אישי על אחרים

בכל מקרה בו הנך מאפשר לאחר (כגון עובד או בן משפחה) לעשות שימוש במוצרים ו/או בשירותים שאנו מספקים, עליך להביא לידיעתו כי אתה עשוי להיחשף למידע אודותיו ואודות שימושיו.
בנוסף, במקרה כאמור לעיל, וכן בכל מקרה בו הנך מספק לנו מידע על אנשים אחרים, עליך לוודא כי מסירת המידע הינה בהסכמתם.
כמו כן, עליך להביא לידיעתם מראש, לפני תחילת השימוש או מסירת המידע אודותיהם, את האמור במסמך מדיניות זה, ובכלל כך בנושאי האיסוף והשימוש שיעשה במידע אודותיהם.
אם תמסור לאנלימיטד העדפה כלשהי (ראה להלן) או הסכמה לשימוש במידע, כאשר הסכמות אלו מתייחסות בפועל לצד שלישי, ובכלל כך למשתמש בשירותים – עליך לוודא מראש שהוא מסכים לכך. ככל שהנך עושה שימוש בשירותים שרשומים על שם אחר,
עליך להביא בחשבון כי האמור במסמך מדיניות זה חל גם ביחס למידע שנצבר באנלימיטד אודותיך וכן כי מידע אודותיך עשוי להימסר לידיעת הלקוח הרשום.

הודעות בדבר שינויים

elexify שומרת על זכותה להכניס שינויים במדיניות פרטיות זו בהתאם לצרכיה או לשינויים בדין או
להנחיות הרגולטוריות על פיהם אנו פועלים. בכל עת יופיע באתר האינטרנט שלנו המסמך המעודכן המפרט
את מדיניות פרטיות והאבטחה. עליך לשים לב לשינויים אלו, משום שהם יחולו עליך.

×

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
אייקון צור קשר

אנחנו כאן

מעדיפים שנחזור אליכם?
ספרו לנו איך נוכל לעזור
ונציג מקצועי יחזור אליכם:
  אייקון צור קשר

  אנחנו כאן

  מעדיף שנחזור אליך?
  ספר לנו איך נוכל לעזור
  ונציג מקצועי יחזור אליך בהקדם
   אנחנו עומדים לרשותכם

   בכל דרך שנוח לכם:

   או בהודעה כאן